- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

ادامه دادرسی با وجود توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به ماموریتادامه دادرسی با وجود توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به ماموریت      

آیا می‌دانید...
👈 در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت ایشان به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود.
👈 در این صورت، دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط