- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

با برخی جرم های انتخاباتی آشنا بشویمبا برخی جرم های انتخاباتی آشنا بشویم      

برخی جرم‌های انتخاباتی عبارتند از:
۱. خريد و فرو‌ش رأی
۲. تقلب و تزو‌ير در او‌راق تعرفه يا برگ رأی در صورتجلسات
۳. تهديد يا تطميع در امر انتخابات
۴. اخلال در امر انتخابات
۵. كم و زيادكردن آراء يا تعرفه‌ها
۶. تقلب در رأی‌گيری و شمارش آراء
۷. توصيه به انتخاب كانديدای معين از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجريان يا ناظران يا هر فرد ديگر محل صندو‌ق رأی به رأی‌دهنده
۸. ايجاد رعب و و‌حشت برای رأی‌دهندگان يا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه يا بدو‌ن اسلحه در امر انتخابات.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط