- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

اطلاع رسانی نظر کارشناس رسمی دادگاه به طرفین دعوا طبق ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنیاطلاع رسانی نظر کارشناس رسمی دادگاه به طرفین دعوا طبق ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی      

✅ مطابق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از رسیدن نظر کارشناس رسمی به دفتر دادگاه، باید مراتب به طرفین ابلاغ شود و ایشان می‌توانند اعتراض خود به نظر کارشناسی را ظرف یک هفته به دفتر دادگاه اعلام نمایند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط