- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

چه زمانی مالکان می توانند نسبت به بازسازی ساختمان اقدام کنند؟چه زمانی مالکان می توانند نسبت به بازسازی ساختمان اقدام کنند؟      

آیا می‌دانید...
👈 مطابق قانون تملک آپارتمان ها؛ در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند براساس حکم دادگاه، با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می‌ورزند، نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه‌های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن استیجاری ایشان پرداخت شده است، از اموال آنان، ازجمله همان واحد استیفا کنند.
👈 در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت راه و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیئت مدیره، اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط