- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

داده‌نما با موضوع اخلاق اداری مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجراییداده‌نما با موضوع اخلاق اداری مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی      

موارد مشترک میان مدیران و کارمندان
- اصول حاکم بر منشور
- ادای سوگند
- تعهدات شغلی و سازمانی
- تعهدات رفتاری با ارباب رجوع و همکاران

موارد اختصاصی مدیران
- شرح صدر در مدیریت، روشن بینی و بصیرت
- بازرسی و پیگیری مستمر نسبت به کار نیروی انسانی
- مردم داری و پرهیز از هرگونه دوری از مردم
- وفای به عهد و عمل به وعده
- پرهیز از انتشار اخبار غیرقطعی
- رعایت شأن و منزلت جایگاه کارگزار نظام
- ارتقای مهارت های فنی، تخصصی و حقوقی و سرمایه انسانی
- حفظ روحیه جهادی و ترویج آن
- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی


دریافت فایل با کیفیت داده نما با موضوع اخلاق اداری مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط