- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

آیا می‌دانید قراردادهای پیش فروش آپارتمان باید با تنظیم سند رسمی انجام شود؟آیا می‌دانید قراردادهای پیش فروش آپارتمان باید با تنظیم سند رسمی انجام شود؟      

آیا می‌دانید قراردادهای پیش فروش آپارتمان باید با تنظیم سند رسمی انجام شود؟
قراردادهای پیش‌فروش باید با تنظیم سند رسمی منعقد گردد و اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط