- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

ماده «5» آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها در تعیین مجمع عمومی مالکینماده «5» آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها در تعیین مجمع عمومی مالکین      

مطابق ماده «5» آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، در صورتی که تعداد مالکان از سه نفر تجاوز کند، مجمع عمومی مالکین تشکیل می‌شود و این مجمع، در خصوص امور مربوط به آپارتمان - مانند تعیین حق شارژ ماهانه و هزینه‌های مشترک ساختمان - تصمیم‌گیری می‌کند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط