- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

چگونگی طرح دعوا علیه محجورچگونگی طرح دعوا علیه محجور      

سه دسته افراد را محجور می گویند: کودک، سفیه و مجنون. طرح دعوا علیه این سه دسته مستقلا ممکن است. چراکه آنها حق تمتع دفاع از خود را دارند و البته برای استیفای آن نیاز به ولی و قیم قانونی است. بنابراین دادگاه ولی یا قیم را شناسایی و به جلسه رسیدگی دعوت می کند. اگر به هر دلیلی محجور فاقد ولی یا قیم قانونی باشد دادرسی با اطلاع به دادستان تا زمان تعیین قیم قانونی توسط دادستان متوقف می شود.
در هر صورت قرار عدم استماع و امثال آن صادر نمی شود.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط