- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

الزام وکیل به مصلحت موکل در تصرفات و اقدامات و آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده استالزام وکیل به مصلحت موکل در تصرفات و اقدامات و آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده است      

مطابق رای وحدت رویه جدید در اردیبهشت 1403 چنان چه وکیل در انجام معامله رعایت مصلحت موکل را ننماید، موکل حق رد معامله داشته ولذا معامله باطل خواهد شد. این رای در راستای ماده 667 قانون مدنی آمده است که عنوان می دارد: وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط