- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

نحوه دادخواهی حقوق استخدامینحوه دادخواهی حقوق استخدامی      

هرگاه حقوق استخدامی کارمندی نقض شود، وی می‌تواند برای احقاق حق خویش در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کند.
اشخاص مقیم ایران، شش ماه و اشخاص مقیم خارج کشور، یک سال از زمان اقدام دستگاه، فرصت طرح دعوا دارند.
👈نکته: مقدمه‌ی طرح چنین دعوایی در دیوان، مطرح نمودن موضوع در دستگاه اداری مربوطه است.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط