- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

نحوه و زمان پاسخ به شکایات مردم از مدیران و کارمندان متخلفنحوه و زمان پاسخ به شکایات مردم از مدیران و کارمندان متخلف      

دستگاه‌های اجرایی مکلفند از طریق سامانه رضایت سنجی کارکنان دولت و سامانه های مشابه ظرف یک ماه از تاریخ ثبت شکایت به شکایات مردم از حیث عدم رعایت مفاد منشور اخلاق حرفه ای به صورت مستند، مستدل و مکتوب پاسخ دهند. نظرات مراجعان در ارتقای کارمندان وفق ماده (۲) آیین نامه لحاظ خواهد شد.

آیین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری را بخوانیم.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط