- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

هدف گذاری اصل ۱۷۴ قانون اساسی برای ایجاد سازمان بازرسی کل کشورهدف گذاری اصل ۱۷۴ قانون اساسی برای ایجاد سازمان بازرسی کل کشور      

مستند به اصل ۱۷۴ قانون اساسی؛ سازمان بازرسی کل کشور به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین در دستگاه های اداری ایجاد شده است.
آیا می دانید علاوه بر شیوه مکاتبه ای و مکتوب، از طریق سامانه تلفن گویای ۱۳۶ نیز میتوانید گزارش های فساد و تخلفات دستگاه های اجرایی و کارمندان دولتی را برای پیگیری به این سازمان منتقل نمایید؟


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط