- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مراجعه به مدیران مافوق در صورت برخورد نامناسبمراجعه به مدیران مافوق در صورت برخورد نامناسب      

🔸 مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.
🔸 ارباب رجوع می تواند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.

(مواد ۹۰ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری)


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط