- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

و بالوالدین احسانا حق والدین بر فرزند: صله رحم و نفقه دادنو بالوالدین احسانا حق والدین بر فرزند: صله رحم و نفقه دادن      

مطابق ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی «در روابط بین اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.»

یعنی اینکه در صورت اعسار پدر و اجداد و مادر و اجداد مادری و تمکن فرزند انفاق بر آنها قانونا لازم است.

هر چه قدر بالا رود و همچین بر پدر متمکن انفاق بر اولاد و اولاد هر چقدر پایین برود واجب است.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط