- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

امکان سنجی اقامه دعوی علیه رژیم صهیونیستی و متحدانش در دیوان بین المللی دادگستریامکان سنجی  اقامه دعوی علیه رژیم صهیونیستی و متحدانش در دیوان بین المللی دادگستری      

جنایات رژیم صهیونیستی در غزه شامل نسل کشی عامدانه جمعیت فلسطین و قطع دسترسی مردم به آب و غذا و سوخت و ملزومات حیاتی زندگی نقض کنوانسیون منع نسل کشی 1948 و نقض کنوانسیون ژنو 1949 می باشد.


مطابق رای ماهیتی سال 2007 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اعمال کنوانسیون نسل کشی (دعوای بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو) تعهد به پیشگیری از نسل کشی یک تعهد ایجابی و مستلزم اقدام به کارگیری کلیه تدابیر و امکانات موجود و مهیا از سوی دولتی است که می‌تواند با اثرگذاری خود اقدام به پیشگیری از نسل کشی چه در قلمرو سرزمینی خود چه در سایر سرزمین‌ها (با توجه به ماهیت فراسرزمینی بودن تعهدات  کنوانسیون نسل کشی) نماید.
لذا هریک از دولت های عضو این کنوانسیون می توانند علیه رژیم صهیونیستی و متحدان آن در ICJ اقامه دعوی نمایند.

⚖️ نویسنده: دکتر فرهمندزاد

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط