- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

آیا ساختمان پیش فروش شده قابل توقیف است؟آیا ساختمان پیش فروش شده قابل توقیف است؟      

✅ مطابق قانون پیش فروش ساختمان؛ عرصه و اعیان (زمین و ساختمان) واحد پیش فروش شده و نیز اقساط و وجوه پرداخت و یا تعهد شده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش فروش شده به پیش خریدار قابل توقیف و تامین به نفع پیش فروشنده یا طلبکار او نیست.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط