- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

تنظیم سند انتقال به نام پیش خریدار چه زمانی امکان پذیر است؟تنظیم سند انتقال به نام پیش خریدار چه زمانی امکان پذیر است؟      

✅ مطابق قانون تملک آپارتمانها؛ پیش خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش فروش شده می‌گردد و در پایان مدت قرارداد پیش فروش و اتمام ساختمان، با تایید مهندس ناظر در صورتی که تمام اقساط را پرداخت یا عوض قرارداد را تحویل داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر انجام تعهدات، می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید.
✅ چنانچه پیش فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال‌ رسمی مال پیش فروش شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش خریدار یا قائم مقام وی می‌نماید.
✅ اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش فروش شده اقدام‌ نماید.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط