- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

تعدی مامورین دولتی نسبت به دولت؛ قسمت دومتعدی مامورین دولتی نسبت به دولت؛ قسمت دوم      

✅ مطابق قانون مجازات اسلامی؛ هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که برحسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزء خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق و پرداخت مبلغی که به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط