- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

تعدی مامورین دولتی نسبت به دولتتعدی مامورین دولتی نسبت به دولت      

✅ مطابق قانون مجازات اسلامی؛ هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که برحسب ماموریت خود اشخاص را استخدام کرده یا مباشرت حمل ونقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماخوذه را به ذی حق مسترد نماید.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط