- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مداخله مامورین دولتی در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است؛ ممنوع!مداخله مامورین دولتی در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است؛ ممنوع!      

✅ چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت (داوری) در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین (طرفین دعوی) یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس محکوم خواهند شد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط