- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مجازات تغییر در دستگاه سرعت سنج خودرو برای ثبت سرعت کمترمجازات تغییر در دستگاه سرعت سنج خودرو برای ثبت سرعت کمتر      

✅ هر راننده وسیله نقلیه‌‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد‌ و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند، مجازات حبس و جزای نقدی دارد؟


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط