- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مجازات اقدام برخلاف قانون اساسیمجازات اقدام برخلاف قانون اساسی      

✅ هرگاه با امضای ساختگی (جعلی) وزیر یا مامورین دولتی اقدامی برخلاف قانون اساسی صورت گرفته باشد، مرتکب و کسانی که عالما آن را به کاربرده باشند به حبس محکوم خواهند شد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط