- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مجازات حبس یا جزای نقدی برای استراق سمعمجازات حبس یا جزای نقدی برای استراق سمع      

در صورتی که هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها، مطالب مربوطه را افشا نماید به حبس و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد‌؟


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط