- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

شیوه صحیح دریافت چک در معاملات ملکیشیوه صحیح دریافت چک در معاملات ملکی      

1: انواع چک قابل دریافت یا پرداخت
2: به جزئیات مرقوم روی چک دقت شود.
3: دقت به شروط برهم خوردن قرارداد
4: دقت نظر در صدور چک های حساب جاری


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط