ماهنامه حقوقی شماره 7

فهرست مطالب

سخن نخست

پژوهش حقوقی، حلقه گمشده در برنامه ریزی توسعه ملی
سردبیر

گفت و گوی حقوقی

رسالت و کارویژه تفکیک قوا، نگاهی ایرانی
در گفتگو با دکتر سید محمد هاشمی

پژوهش حقوقی

بازنگری در قانون اساسی، چارچوب نظری
گروه مطالعات و پژوهش های حقوقی عمومی

هنجارهای حقوق بشری و پردازش نظام حقوقی بین المللی
دکتر حسین شریفی طرازکوهی

ارزیابی شیوه گهواره ای در تضمین قانونی بودن مصوبات مجلس: نقد فرایند تصویب قانون برنامه چهارم توسعه
پروانه تیلا

مفهوم تمامیت ارضی در نظم حقوقی بین المللی
نادر ساعد

تأملی بر موازین حقوقی حاکم بر آزادی اجتماعات
اریک بارندت/ ارکان شریفی

حاکمیت بین المللی قانون، سازمان ملل متحد و مبارزه با تروریسم
هانس کوچلر/ طیبه اسدی

نقد حقوقی

 جهانی شدن حقوق و صلح، آرمان های دست یافتنی؟

بازخوانی تاریخ

آشنایی با چهره های ممتاز در حقوق ایران،
مرحوم دکتر سید حسن امامی

سایت حقوقی

مؤسسه حقوق بین الملل اقتصادی

قوانین و مقررات

مصوبات مجلس شورای اسلامی

مصوبات هیأت دولت

مصوبات کمیسیون های دولت و نمایندگان ویژه رئیس جمهور

مصوبات شورای اقتصاد

آرای قضایی

آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

تازه های نشر حقوقی

کتاب های حقوقی و فقهی

نشریات حقوقی