ماهنامه حقوقی شماره 6

فهرست مطالب

سخن نخست

تعالی فرد و اجتماع در کانون فرآیند توسعه
سردبیر

گفت و گوی حقوقی

ارزیابی حقوق مسئولیت مدنی در قوانین کنونی
درگفتگو با دکتر سیدحسین صفایی

پژوهش حقوقی

گستره صلاحیت آیین نامه سازی قوه مجریه از منظر حقوق عمومی
پروانه تیلا

خلیج همیشه فارس، رویکرد حقوق بین الملل
ستار عزیزی

نگاهی بر قوانین اساسی کشورهای اسلامی
یاش قای و جیل کاترل/ جواد کارگزاری

نقش و تفسیر بشریت در قاموس حقوق بین الملل، از منتهای حاکمیت تا مقتضای بشریت
رابین کوپلند/ نادر ساعد

حمایت حقوق از افراد دارای معلولیت از نظر تا عمل
شهرام زرنشان

نقد حقوقی

نقدی بر رأی دیوان اداری سازمان بین المللی کار در قضیه خوزه بوستانی
پروانه تیلا- نادر ساعد

طرح قانونی الزام دولت جهت دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز
سید کمال الدین رفیعی

گزارش حقوقی

نشست علمی آزادی اطلاعات و محدودیت های آن

ناشران حقوقی

وضعیت چاپ و نشر حقوقی
مدیرمسئول انتشارات مجد

سایت حقوقی

 سایت مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه کلمبیا

قوانین و مقررات

مصوبات مجلس شورای اسلامی

مصوبات هیأت دولت

ضوابط ملی آمایش سرزمین

مصوبات کمیسیون های دولت و نمایندگان ویژه رئیس جمهور

آرای قضایی

آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تازه های نشر حقوقی

کتب حقوقی و فقهی

نشریات حقوقی